Излезе новата версия на WEB базираната версия "Супер Офис " на Мегасофт. Добро впечатление правят интуитивният дизайн и увеличените функционални възможности на пакета.
• Единна база данни.
• От всяка точка на света достъп 24 часа в денонощието.
• Използване на различни OS Android, IOS, MS Windows, Lunux, IOS
• Достъпност през Различни устройства – Смартфони, Таблети, PC
• Версията е актуализирана с промяна в законодателството.
• Предлага Интрастат регистри.
• Документите отговарят на всички изисквания по ДДС и ДКПО.
• Системата отговаря на изискванията за водене на Лицензирани Акцизни складове и издава всички необходими документи за водене и електронен обмен на информация с Митници и НАП.
• Централизиран контрол на достъпа и администратиране.
• Развит е електронен обмен на заявки и документи с търговските вериги Метро, Билла, Бриколаж и др. по системата EDI.
• Работи с различни BD: MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, MS Access • Всички справки и документи могат излизат и на Английски език.
• С новите функционалности напълно се покриват изискванията за работа на фирмите в условията на Европейската общност. .
 
 
            В счетоводната част се предлага: дефиниране и настройка на индивидуален сметкоплан; зареждане на начални салда; счетоводни записвания на документи; шаблони на счетоводни статии; схеми за автоматично контиране на много документи; синтетично и аналитично следена на информацията; набор от справки- оборотни ведомости, главна книга, салда по документи, неплатени документи, извлечения по сметки и др.
Валутни сметки
Контрол на разплащанията с контрагенти
ДДС регистри
Настройка и извеждане на баланс и отчет
ДМА - извежда инвентаризационен опис, справки за амортизационните отчисления
Осъществяване на връзки с другите програмни модули
Извеждане на стойностна информация в графичен вид
 
 
           Производствената част предлага варианти за водене на: Уникално производство (ел. табла, регенерати, апаратура, изграждане обеткти и др.); Рецептурно производство (храни, напитки, месопреработване, пластмаси и др.). Заявки, Планиране, Синхронизация,Проследимост, Проекто и реална себестойност. Управление на Партидността. FIFO, LIFO, Ср.претеглено изписване на материали,стоки,услуги.
 
 
          Фирма "МегаСофт" предлага разработен софтуер предназначен за Мобилна търговия с Навигация Гугъл мапс:
• Агенти: Планиране, Навигация, Заявки, CRM, Продажби, Отпечатване, Салда, История
• Разнос: Оптинизиране курсове, Планиране, Навигация, Отпечатване, Салда, История
• VAN: Планиране, Навигация, CRM, Продажби, Отпечатване, Салда, История, Фискализация.
• Партидност: Контрол с баркод чрез камера на Смартфон. Дейта колектори в различни сченарии.
• Мениджъри: Бизнес амализи (BI), Графики, Салда, Задължения, Каси, Печалби
• Управление складове: контрол за набраната и натоварена стока чрез обикновеннни Смартфони 
 
 
          Външни WEB базирани достъпи:
• вход дистрибутори: цени, достъп, поръчки,история
• вход външни клиенти: електронен магазин, региатрация,кошница, поръчки
• вход агенти: наличности,цени,заявки,продажби,история, отчети
• вход търговци: наличности,цени,заявки,продажби,история, Управление клиенти (CRM)
• вход мениджъри: Изпълнение Таргети, Задължения, Вземания, Печалби, Бизнес анализи(BI),графики
          Тази система прави нашите клиенти много по атрактивни и конкурентно способни и разширява пазарният им дял.