Излезе новата версия на програмния пакет "Супер Офис 10.0" на Мегасофт. Добро впечатление правят освен обновения дизайн и увеличените функционални възможности на пакета.
Предлага се връзка за работа през Интернет на отдалечени работни места и магазини в онлайн режим.
Доразвита е опцията WWW наличности по обекти.
Предлага импорт и експорт на информация от мобилни устрйства.
Версията е актуализирана с промяна в законодателството.
Предлага Интрастат регистри.
Документите отговарят на последните изисквания по ДДС.
Системата отговаря на изискванията за водене на Лицензирани Акцизни складове и издава всички необходими документи за водене и електронен обмен на информация с Митници и НАП.
Доразвит е електронният обмен на файлове между офисите.
Развит е електронен обмен на заявки и документи с търговските вериги Метро, Билла, Бриколаж и др. по системата EDI.
Всички справки и документи могат излизат и на Английски език.
С новите функционалности напълно се покриват изискванията за работа на фирмите в условията на Европейската общност.
 
 
            В счетоводната част се предлага: дефиниране и настройка на индивидуален сметкоплан; зареждане на начални салда; счетоводни записвания на документи; шаблони на счетоводни статии; схеми за автоматично контиране на много документи; синтетично и аналитично следена на информацията; набор от справки- оборотни ведомости, главна книга, салда по документи, неплатени документи, извлечения по сметки и др.
Валутни сметки
Контрол на разплащанията с контрагенти
ДДС регистри
Настройка и извеждане на баланс и отчет
ДМА - извежда инвентаризационен опис, справки за амортизационните отчисления
Осъществяване на връзки с другите програмни модули
Извеждане на стойностна информация в графичен вид
 
 
          Производствената част предлага варианти за водене на: Уникално производство (ел. табла, регенерати, апаратура, изграждане обеткти и др.); Рецептурно производство (храни, напитки, месопреработване, пластмаси и др.)
 
 
          Фирма "МегаСофт" предлага разработен софтуер предназначенза PDA устрйства - джобни компютри, реализирани в две направления:
Обслужване на VAN търговия с издаване на документи при клиента
Обслужване на големи складове с WiFi, с контрол за набраната и натоварена стока
 
 
          Система предназначена за направа на заявки от дистрибутори, клиенти, магазини или физически лица върху опресняваща се номенклатура в Интернет, чрез обикновен Интернет браузър. Автоматично зареждане на направените заявки от Складовата програма и генериране на документи. Тази система прави нашите клиенти много по атрактивни и конкурентно способни и разширява пазарният им дял.